Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Kidsstyle.lt elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Jame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo už jas, pristatymo/grąžinimo sąlygos bei tvarka. Kitos su prekių pirkimu ir pardavimu susijusios sąlygos.
1.2. Šiose Taisyklėse Pirkėju laikomas užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje asmuo. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. asmuo sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis asmuo nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Kidsstyle.lt turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti šias Taisykles. Apie atliktus Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuoja Pirkėją šiame tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja visiems pirkimams sudarytiems po paskelbimo momento. Dėl šios priežasties Kidsstyle.lt rekomenduoja su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Prieš įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti elektroninės parduotuvės svetainėje, nurodydamas duomenis, reikalingus registracijai atlikti.
2.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami būtini pranešimai prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui vykdyti, taip pat informacijai apie išskirtinius pasiūlymus, naujienas, akcijas perduoti.
2.3. Pirkėjas privalo nurodyti sekančius būtinus elektroniniam pirkimui savo asmens duomenis - vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Kidsstyle.lt elektroninėje parduotuvėje, suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais. 
2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pardavėjas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6. Pardavėjas ir/ar jo elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt partneriai pateiktus Pirkėjo asmens duomenis naudoja tik su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusioms paslaugoms. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte paminėtus elektroninės parduotuvės partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tai atlikti.
2.7. GDPR - BDAR reikalavimai. Paruošti užsakymą ir įvykdyti pardavimą neįmanoma be kliento vardo, pavardės, adreso, kitų rekvizitų ir informacijos, kurie reikalinga siunčiant užsakymą. Visi šie duomenys kaupiami sistemos duomenų bazėje ir mes privalome laikytis naujai priimtų duomenų apsaugos įstatymų. Šis įstatymas įpareigoja pardavėją suteikti klientui galimybę gauti savo saugomus duomenis ir pateikti prašymą dėl duomenų pašalinimo. Bet kokiu metu Jūs turite galimybę pasiekti savo duomenis, kuriuos nurodėte mūsų Kidsstyle.lt vaikiškų drabužių internetinėje parduotuvėje. Daugiau informacijos rasite savo paskyros administracinės dalies, "Duomenų apsauga (BDAR)", skiltyje.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas įpareigoja ir Pardavėją ir Pirkėją numatytų sąlygų laikymosi. Užsakytų prekių kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt. 3.4 Suformavus užsakymą jis elektroninėje parduotuvėje saugomas 1 val. Neapmokėjus užsakymo per 1 val. jis yra atšaukiamas, o prekės grąžinamos į pagrindinį sandėlį.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti interneto parduotuvėje Kidsstyle.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ir/ar keisti elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jeigu prekės nebuvo sugadintos, naudotos, nepasikeitė jų išvaizda. Tai apibrėžia Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalis.
4.3. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.
4.4. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie elektroninėje parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimuose.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:
yra teisingas ir konkretus, susijęs tik su komentuojama preke;
nenaudos komentarų reklamos tikslais;
neklaidins, neįžeis, nevartos necenzūrinių žodžių;
4.6. Pardavėjas pasilieka teisę šalinti Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas gali apriboti Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve Kidsstyle.lt, jeigu jis kenkia elektroninės paduotuvės darbui, jos duomenų saugumui ar nevykdo privalomų šios sutarties įvykdymui įsipareigojimų.
5.2. Jeigu Pardavėjo partneriams nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nustatytą terminą atsiimant prekes užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į vaikiškų drabužių parduotuvę Kidsstyle.lt

6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjui, be svarbių priežasčių atsisakant priimti prekes, Pardavėjas gali pareikalauti iš Pirkėjo apmokėti pristatymo kaštus, o Pirkėjas privalo juos apmokėti.
6.3. Pirkėjas pilnai atsako už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo registracijos duomenis ir atsako už jų saugumą. Neperduoda prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas pirkėju. Apie prarastus prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt duomenis Pirkėjas nedelsiant privalo informuoti Kidsstyle.lt.
Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus neteisėtai pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt informavimo momento. Tokiu atveju Kidsstyle.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Pirkėjas yra pilnai ir visiškai atsakingas už elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui joje pateikus netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 6.5 Apmokėti suformuotą užsakymą per 7 dienas.
6.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
6.7. Elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė 7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas pirkti elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją.
7.4. Jeigu Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt įsigytos prekės, Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui jos atsisakius - nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir per 7 darbo dienas grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
7.5. Jeigu Pirkėjas per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžina kokybišką (nesugadintą, nenaudotą, nepakitusios išvaizdos) prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui. Prekių grąžinimas galimas tik Pardavėjo grąžinimo taisyklėse nurodytais būdais. Pirkėjui grąžinus prekę būdais, nenurodytais Kidsstyle.lt grąžinimo taisyklėse - kompensacija už grąžinimo išlaidas suteikiama nėra.
7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
7.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos pridedamas pristatymo mokestis (jeigu jis yra).

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
9.1. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt išsirenka prekes ir suformuoja jų krepšelį. Eiliškumo tvarka Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms apmokėti ir pristatyti - vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės ir telefoną. Tokiu būdu suformuojamas prekių užsakymas.
9.2. Prekių užsakymas yra skaitomas apmokėtu ir jis perduodamas tolesniam vykdymui kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas per banką. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą po prekės pristatymo, sutartis laikoma vykdytina Pirkėjui patvirtinus savo užsakymą parduotuvėje. Užsakymo suma – tai visų prekių krepšelio kaina atėmus Lojalaus kliento kortelės ir kitas nuolaidas. Suformavus užsakymą jis elektroninėje parduotuvėje saugomas 7d. Neapmokėjus užsakymo per 7d. jis yra atšaukiamas, o prekės grąžinamos į pagrindinį sandėlį.
9.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes:
9.3.1. banko pavedimu;
9.3.1. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu.

10. Prekių pristatymas
10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas dažniausiai pristato prekes Pirkėjui per 2 darbo dienas, jeigu užsakymą jis patvirtina iki 14.00 val. Šis prekių pristatymo terminas yra preliminarus. Jeigu prekės šiuo metu nėra Kidsstyle.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog prekių pristatymas gali vėluoti dėl nepriklausomų nuo Pardavėjo aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti naujus prekių pristatymo terminus.
10.4. Prekių pristatymas ir grąžinimas vykdomas tik Kidsstyle.lt puslapyje nurodytais metodais ir reikalavimais.
Užsakymo suma – tai visų prekių krepšelio kaina atėmus lojalumo ir kitas nuolaidas. Pristatant į Kuršių Neriją papildomai pridedamas 21 eur mokestis su PVM už kiekvieną siuntą.
10.5. Prekių pristatymo ir grąžinimo kainos ir sąlygos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo kaina nurodyta vienam prekių užsakymui. Jeigu Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina kokybišką prekę Pirkėjui bus grąžinama visa prekės įsigijimo kaina bei Pardavėjo nurodyta pigiausia pristatymo kaina. Remiantis civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d. Pardavėjas neprivalo gražinti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų susidariusių dėl brangesnio pristatymo būdo pasirinkimo.
10.6. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui yra pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.7. Pirkėjas, gavęs prekes, privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių grąžinimo akte (pridedamas prie siuntos), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo ataskaitą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsdamas (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Kidsstyle.lt.
10.8. Visų parduodamų Kidsstyle.lt prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;
10.9. Jeigu Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina kokybišką prekę Pirkėjui bus grąžinama visa prekės įsigijimo kaina bei Pardavėjo nurodyta pigiausia pristatymo kaina. Remiantis civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų susidariusių dėl brangesnio pristatymo būdo pasirinkimo.
10.10. Nepavykus pristatyti siuntos dėl Pirkėjo (Gavėjo) kaltės, pakartotino siuntimo kaštai nėra kompensuojami ir yra padengiami Pirkėjo.

11. Prekių grąžinimas ar keitimas
11.1. Kokybiškos bet netikusios prekės gali būti grąžinamos ar keičiamos per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Šių prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ar grąžinamos per įstatymo numatytą garantinį laikotarpį vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Negrąžinamos ir nekeičiamos šios prekės: apatiniai drabužiai ir marškiniai, pižamos; kūdikių drabužėliai; pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs gaminiai; liemenėlės, juosmenys korsetai ir panašūs gaminiai.
11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.
11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. Grąžinama prekė turi būti nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistomis etiketėmis, nenuplėštomis apsauginėmis plėvelėmis ir kt.);
11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta iš Pardavėjo;
11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą (aktą);
11.3.6. Grąžinant prekes, prašome vadovautis prekių grąžinimo tvarka ir taisyklėmis, nurodytomis Kidsstyle.lt tinklapio informacijoje. Jei Pirkėjas nusprendžią prekes grąžinti kitokia tvarka nei nurodyta Kidsstyle.lt tinklapio informacijoje, grąžinamų prekių pristatymo išlaidos nebus kompensuojamos.
11.3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.4. Už Pirkėjo nupirktas, bet vėliau gražintas prekes sumokėti pinigai pervedami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu arba telefonu, o Pirkėjas gali naudotis kontaktais nurodytais elektroninėje parduotuvėje Kidsstyle.lt.

13. Duomenų sauga ir Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas gali taikyti įvairius pasiūlymus, pranešimus, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
13.2. Registracijos metu Pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti įvairius pasiūlymus pažymėdamas varnele. Tokiu būdu jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt akcijas bei pasiūlymus. Jeigu Pirkėjas nepageidauja gauti reklaminių pasiūlymų ar informacinių pranešimų, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo suformuotą užsakymą.
13.3. Nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba jų atsisakydamas Pirkėjas pats tai atlieka prisijungęs prie savo paskyros Kidsstyle.lt arba susisiekus kontaktais: https://kidsstyle.lt/susisiekite-su-mumis

14. Kidsstyle.lt nuosavybės teisės
14.1. Visos svetainės Kidsstyle.lt nuosavybės teisės, įskaitant grafinę, tekstinę informaciją, foto nuotraukas, programinę įrangą, priklauso BĮ UAB „Sofralita“. Draudžiama be raštiško svetainės savininko BĮ UAB „Sofralita“ leidimo naudoti, platinti svetainėje esantį turinį kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir pan. Už tai Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl elektroninės parduotuvės Kidsstyle.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

<<Informacija atnaujinta 2021.10.18, 16:19>>

grįžti į viršų